Hoe werkt het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer waarbij het de werknemer wordt verboden om voor een concurrent van zijn (oud) werkgever te gaan werken of voor klanten van zijn (oud) werkgever. Meestal gaat dit over het moment na de arbeidsovereenkomst, maar in geval van freelance of parttime kan het concurrentiebeding ook slaan op de periode dat de werknemer nog in dienst is.

Voorwaarden voor een concurrentiebeding

In de wet zijn twee voorwaarden gesteld aan het concurrentiebeding. De eerste is dat deze afspraak schriftelijk moet zijn overeengekomen met de werknemer. De tweede voorwaarde is dat een concurrentiebeding enkel mag worden afgesloten met meerderjarige werknemers.

Wanneer het concurrentiebeding niet geldt

Het concurrentiegeding geldt niet altijd. Als een werkgever schadeplichtig is geworden aan het ontslag van zijn werknemer, komt het concurrentiebeding te vervallen. Dit is het geval als bijvoorbeeld de opzegtermijn niet is gerespecteerd door de werkgever, of er onterecht een ontslag op staande voet is gegeven. Dit beschermt de werknemer tegen eventuele rare grillen van zijn werkgever.

Sanctie

Wanneer het concurrentiebeding niet wordt nagekomen, wordt daar meestal een sanctie aan verbonden in de vorm van een boete. De hoogte van deze boete hangt af van de functie en waarde van de werknemer voor de organisatie. Het komt ook voor dat werknemers worden ‘weggelokt’ door een concurrent en dat deze nieuwe werkgever dan de boete voor het concurrentiebeding betaalt om zo waardevol personeel aan te kunnen trekken.

Het concurrentiebeding opeisen

Als een werknemer een concurrentiebeding tekent met zijn huidige werkgever, weet hij meestal nog niet wat dit voor concrete gevolgen gaat hebben op zijn verdere carriere. Pas als er zich een nieuwe kans voordoet bij een ander bedrijf, beseft de werknemer dat hij zich eigenlijk heeft gebonden aan zijn werkgever en wat dat betekent. Een werknemer ervaart het dan vaak als onrechtvaardig dat hun (voormalige) werkgever de nakoming van het concurrentiebeding opeist.

In zo’n geval kan een werknemer naar de rechter stappen om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te laten vernietigen. Uitgangspunt blijft echter altijd het beding dat in het verleden werd getekend, mits dat aan de wettelijke voorwaarden voldoet.