De wettelijke aspecten van ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijk recht op verlof voor de werknemer die duurzaam een kind verzorgt/opvoedt. Bij wet zijn een aantal belangrijke rechten en plichten vastgelegd over wie er recht heeft op ouderschapsverlof en hoe dit opgenomen moet worden. Uiteraard is het mogelijk dat dit in de CAO op een andere manier is vastgelegd.

De voorwaarden voor ouderschapsverlof

Om aanspraak te maken op ouderschapsverlof, moet de werknemer voldoen aan een aantal voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de arbeidsverhouding minstens 1 jaar oud moet zijn. Wanneer er tussendoor onderbrekingen zijn geweest die korter dan 3 maanden duurden, dan wordt de arbeidsperiode samengeteld voor deze voorwaarde.

Een andere voorwaarde om recht te maken op ouderschapsverlof is dat de werknemer in Nederland moet werken.

Ook mag het kind waarvoor u het ouderschapsverlof opneemt, niet ouder zijn dan 8 jaar. Wanneer een tweede (of derde) kind op dezelfde dag is geboren of geadopteerd, en de werknemer heeft daarvoor al verlof gekregen, dan heeft hij/zij geen recht meer op ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof opnemen

De werknemer heeft maximaal 26 keer het aantal normale werkuren per week recht op ouderschapsverlof. Als u dus 36 uur per week werkt, heeft u dus maximaal recht op 36 x 26 = 936 uur ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof moet per week worden opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden. Per week mag er slechts de helft van de normaal te werken uren worden opgenomen.

De werknemer heeft het recht om een verzoek in te dienen het ouderschapsverlof op een andere manier op te nemen. Hij mag aan de werkgever bijvoorbeeld vragen om de aaneengesloten periode van zes maanden te verlengen of het verlof op te delen in maximaal drie perioden, waarbij iedere periode wel minimaal 1 maand moet duren. Bij dergelijke verzoeken heeft de werkgever het recht dit af te wijzen indien hij kan aantonen dat het bedrijfsbelang er door in het gedrang komt.

Loon en vakantiedagen tijdens ouderschapsverlof

De uren die een werknemer opneemt als ouderschapsverlof, werkt hij niet. Hij krijgt daarvoor dus ook geen loon uitbetaald. Tevens geldt dat de werknemer voor deze uren geen recht op vakantiedagen en vakantiegeld opbouwt.