Wanneer is werkloosheid verwijtbaar?

Verwijtbare werkloosheid is een belangrijk begrip als het gaat om aanspraak maken op de WW-uitkering. Als de werkloosheid van een werknemer namelijk verwijtbaar is aan hemzelf, vervalt zijn recht op een WW-uitkering.

Lees verder

Vakantiedagen en ziekte

Elke werknemer bouwt door te werken zijn vakantiedagen en dus het recht op vakantie op. Het wettelijke minimum vakantiedagen per jaar is 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Voor een fulltime baan komt dit dus neer op ongeveer 20 dagen per jaar. In de CAO of individuele arbeidsovereenkomst is meestal een andere regeling opgenomen die gunstiger is voor de werknemer. Deze vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Als de werknemer deze vakantiedagen opneemt, is de werkgever verplicht om het loon door te blijven betalen.

Maar hoe om te gaan met ziekte in combinatie met vakantie? Er zijn twee situaties mogelijk:

Lees verder

Hoe werkt een ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijk ingang. In tegenstelling tot andere vormen van ontslag hoeft er geen opzegtermijn gehanteerd te worden en is er geen toestemming van het UWV/Werkbedrijf nodig. Een ontslag op staande voet is enkel mogelijk wanneer daarvoor een dringende reden is.

Lees verder

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een afspraak waarin twee of meer partijen een bindende regeling treffen om een geschil te voorkomen, dan wel op te lossen. Meestal wordt de vaststellingsovereenkomst gesloten tussen een werkgever en werknemer om zo een bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierin worden dan de afspraken rond het ontslag schriftelijk vastgelegd.

Lees verder